Trykluft til åndedrætsværn

Ikke færdig side - Ernst skal interviews og teksten skal omskrives

Ekstra side ned i linkbuilding row i siden "services"

Granzow kan måle dit åndedrætsværn

I Granzow tilbyder vi analyser på baggrund af foretaget målinger af trykluft til åndedrætsværn.

Åndemiddelluft er den trykluft, der indåndes, når man bruger trykluftforsynet åndedrætsværn.

Åndemiddelluft kan skaffes på flere måder. At-vejledningen beskriver trykluftanlæg op til 10 bar (lavtryksanlæg). Trykluftanlæg behandler luft fra indsugning i friskluftszone til udtag for åndemiddelluft. 

Kontrol og vedligehold af trykluftanlæg

Trykluftanlæg er normalt kun velfungerende, hvis de jævnligt bliver efterset, kontrolleret, vedligeholdt og rengjort. Leverandørens anvisninger herom skal følges. Arbejdsgiveren skal sørge for, at anlægget bliver efterset af en kvalificeret person, fx leverandøren eller af en anden sagkyndig på området. Kontrol, vedligeholdelse og rengøring kan varetages af disse eller af virksomheden selv. 

Kontrol og vedligehold omfatter bl.a.: 
✔️Kontrol foretages med jævne mellemrum, ved udtag for åndemiddelluft, normalt én gang årligt.
✔️Kontrol af åndemiddelluften ved anlægsændringer, -nedbrud o.l., der kan have betydning for luftens kvalitet.
✔️Skift af filtre efter leverandørens anvisninger eller efter vurdering af resultatet af de arbejdshygiejniske målinger. Filtre skal dog altid skiftes, hvis der er forureninger i åndemiddelluften, eller hvis der er forøget trykfald over partikelfiltre.
✔️Kontrol af forbrug af smøreolie i kompressoren.
✔️Skift af smøreolie i kompressoren.
✔️Funktionskontrol af drænventiler til kondensataftapning.
✔️Opsyn med, at der ikke sker overbelastning af kompressoren, fx ved overvågning af kompressionstemperaturen.
✔️Kontrol af systemtæthed. 
✔️Udvendig inspektion af rørsystemer, vandudskillere og ventiler for olie, vand, mikroorganismer, korrosionsprodukter mv.
✔️Kontrol af, at trykluftens temperatur før filtrering følger leverandørens anvisninger, normalt 20 til 26°C, af hensyn til filtrenes optimale effektivitet.
✔️Kontrol af trykluftens trykdugpunkt. 
✔️Kontrol af ventilationsforhold i kompressorrummet.
✔️Rengøring af kompressor og køleflader.
✔️Kontrol af, om kompressorcentralen er ren, tør og kølig.

Sundhedsmæssig baggrund

 Når der bruges trykluftforsynet åndedrætsværn, indånder brugeren den trykluft, der tilføres åndedrætsværnet. Trykluften skal derfor være af en sådan kvalitet, at brugeren ikke bliver udsat for sundhedsskadelige påvirkninger. Ellers kan der skabes en falsk tryghed hos brugeren.

Det er vigtigt at sikre, at det trykluftforsynede åndedrætsværn får tilført ren og tør trykluft.
Det vil sige trykluft, 
der er uden variationer i kvaliteten
hvor der er sikkerhed i forsyningen
der er egnet til indånding fra distributionssystemet ved udtag for åndemiddelluft.
Forurenet åndemiddelluft kan bl.a. give hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektion, gener i luftvejssystemet og forgiftninger.

Arbejdsgiverens pligter

 Arbejdsgiveren skal sørge for,
at åndemiddelluften ikke medfører sundhedsfare.
at der er en tilstrækkelig mængde åndemiddelluft.
at anlægget bliver helhedsvurderet af en kvalificeret person, inden det tages i brug første gang. Vurderingen skal omfatte tilstandskontrol af kompressor, luftbehandlings- og distributionssystemer og luftindtagets placering.
at der sker en systematisk registrering af anlæggets drift.
at brugeren er instrueret i korrekt tilkobling til anlægget, daglig justering af luftmængde og tryk, samt kontrol af trykluftkvaliteten ved “snusetest”. En “snusetest” er en simpel metode til kontrol af, at åndemiddelluften er umiddelbart af god kvalitet. Testen udføres ved, at brugeren altid lugter til åndemiddelluften, inden den tages i brug.
at anlægget vedligeholdes, kontrolleres og rengøres.

Brugerens pligter

Brugeren skal:

  • bruge åndemiddelluft fra trykluftanlægget efter arbejdsgiverens anvisninger.
  • give sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren meddelelse om fejl og uregelmæssigheder i forsyningen af åndemiddelluft.
  • give sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren meddelelse om fejl og uregelmæssigheder i åndemiddelluftens kvalitet.

Placering af kompressor og luftindtag

Kompressoren placeres i et særskilt, velventileret rum efter leverandørens anvisninger.

Kompressorens indsugningsluft skal tages fra et område med frisk luft, så man undgår forurening som kulilte, kuldioxid og nitrøse gasser fra fx procesanlæg, røg og udstødningsgasser. Det skal vurderes, om bygninger og terrænforhold danner “lommer” af forurening. Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at placere luftindtaget over tagniveau.

Hvilke services tilbyder vi også?

Servicekoncept

Læs mere

Lækagesporing

Læs mere

Kundetilpasset service

Læs mere

Behovsanalyse

Læs mere